Temperatura w miejscu pracy
Zespół SmartLunch

Temperatura w miejscu pracy

Niewątpliwie nadrzędnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia, jak również życia pracowników w miejscu zatrudnienia.

Łączy się z tym mnóstwo czynników mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Jedną z kluczowych kwestii jest odpowiednia temperatura w pracy. Oczywiście może ona różnić się ze względu na charakter wykonywanego zawodu, niemniej jednak w każdym przypadku jest to uwarunkowane prawnie. Temperatura w miejscu pracy w żadnym wypadku nie może utrudniać pracownikom wykonywania obowiązków. Dowiedz się, jakie są przepisy i wymogi związane z zapewnieniem optymalnej temperatury w miejscu zatrudnienia.

Dopuszczalna wartość temperatury w miejscu pracy

Nie ulega wątpliwości, iż dopuszczalna wartość temperatury w poszczególnych branżach może się nieco różnić - wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie powinna być niższa niż 14 stopni Celsjusza, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na technologiczny przebieg pracy (np. praca w chłodni). W tym przypadku pracodawca nie może zapewnić wyższej temperatury, co powinno być w pełni zrozumiałe dla pracowników. Stanowi to pewnego rodzaju wyjątek. W każdej innej sytuacji osoby zatrudnione mogą domagać się podwyższenia temperatury.

Optymalna temperatura w pomieszczeniach biurowych

Optymalna temperatura w pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Podobna temperatura powinna utrzymywać się w miejscu, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna. Ponadto we wszelkich pomieszczeniach gospodarczych, szatniach, toaletach i innych obiektach przynależnych do miejsca pracy temperatura powinna być zdecydowanie wyższa - minimum 24 stopnie Celsjusza. Optymalna temperatura w miejscu pracy niewątpliwie wpływa na samopoczucie pracowników, co w konsekwencji przekłada się na ich efektywność i wydajność, a w rezultacie gwarantuje sukces dla przedsiębiorstwa.

Maksymalna temperatura w pracy

Maksymalna temperatura w miejscu pracy nie została uregulowana w żadnych przepisach prawnych. Jedyne odniesienie, jakie zostało podane dotyczy pracowników młodocianych. Nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza nie jest wyższa niż 65%. Przyjęto, że ze skrajną temperaturą w miejscu pracy mamy do czynienia wówczas, gdy przy wymagającej i ciężkiej pracy fizycznej na hali produkcyjnej temperatura przekracza 28 stopni. Natomiast w pomieszczeniach biurowych - 30 stopni.

Wentylacja pomieszczeń

W sytuacji, gdy temperatura jest skrajnie wysoka pracodawca ma obowiązek zapewnienia wentylacji pomieszczeń. Prawidłowa rotacja powietrza w miejscu pracy niewątpliwie przekłada się na komfort pracowników. W przypadku osiągnięcia maksymalnej temperatury w pomieszczeniu pracownicy mogą odczuwać silny ból głowy, duszności a w niektórych przypadkach zdarzają się również omdlenia. Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy jest więc bardzo ważne.

Wentylacja może odbywać się zarówno w sposób naturalny, jak i mechaniczny. Jedynym warunkiem jest, aby wprowadzone powietrze było w pełni oczyszczone z wszelkich szkodliwych substancji. Oprócz tego nie może powodować przeciągów ani być skierowane na stanowisko pracy. Pracodawcy mają obowiązek dbania o urządzenia odpowiedzialne za rotację powietrza w pomieszczeniu pracy.

Praca na zewnątrz

Prawo pracy reguluje również normy dla osób wykonujących swoją pracę na zewnątrz. W tym przypadku pracodawca nie ma wpływu na panującą temperaturę, jednak jego obowiązkiem jest zapewnienie schronienia dla pracowników. W tego rodzaju pomieszczeniu zatrudnieni będą mogli swobodnie ukryć się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. opadami deszczu, śniegu, silnym wiatrem czy skrajnie wysoką temperaturą. Podobne miejsce muszą zapewnić właściciele chłodni.

Schronienie powinno zostać wyposażone w sprzęt, dzięki któremu pracownicy będą mogli zrobić rozgrzewającą herbatę czy podgrzać posiłek - oczywiście z zachowaniem wszelkich norm ochrony przeciwpożarowej. W niektórych przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym ciepłe posiłki regeneracyjne oraz napoje, co zostało uregulowane prawnie w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Co może zrobić pracownik, gdy normy zostają przekroczone?

Pracownik ma prawo odstąpić od wykonywania powierzonych zadań, jeśli w pomieszczeniach pracy panują warunki bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu (zgodne z przepisami BHP). Nie uznaje się opuszczenia miejsca zatrudnienia tylko i wyłącznie w związku z tym, że nastały upalne dni.

Obowiązki pracodawcy odnośnie zapewnienia optymalnych warunków w miejscu pracy określają rozporządzenia wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zatrudnieni, którzy zauważają problem związany z nieodpowiednią temperaturą najpierw powinni powiadomić o tym pracodawcę. Gdy to nie poskutkuje, wówczas można zwrócić się do Inspekcji Pracy, która fachowo sprawdzi ile stopni utrzymuje się w miejscu pracy i możliwie szybko zareaguje. W przypadku, gdy normy zostają przekroczone a pracodawca nie podejmuje żadnych kroków, grozi mu kara w wysokości 30 tysięcy złotych.

Wpływ temperatury w miejscu zatrudnienia na pracowników

Temperatura w miejscu pracy to niewątpliwie bardzo ważna kwestia. Zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy jest gwarancją dobrego samopoczucia osób zatrudnionych, jak również efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków. Wysokość temperatury zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Dla pracy fizycznej lekkiej oraz biurowej powinna spadać poniżej 18 C.

W przypadku pracy na otwartej przestrzeni pracodawcy nie mają wpływu na panującą temperaturę. W takiej sytuacji zobowiązani są zagwarantować pomieszczenie, w którym podwładni będą mogli bezpiecznie się schronić. W przypadku odejścia od norm, pracownicy mają prawo do odmowy wykonywania pracy. Ponadto mogą zgłosić zaistniałą sytuację do odpowiednich służb, skąd zostaną wyciągnięte konsekwencje.

To może Cię zainteresować

No items found.