Wróć na stronę główną

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SMARTLUNCH.PL

 1. Administratorem Danych Osobowych w Smartlunch, w tym na stronie internetowej pod adresem: www.smartlunch.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest SmartLunch sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kutnowska 13, 53-135 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000531626, NIP: 8943057495, REGON: 360189352. Osoby których dane dotyczą określane są w niniejszej Polityce prywatności, również jako Użytkownicy LUB Pracownicy. 
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych i Podmiot przetwarzający wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: iod@smartlunch.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław. 
 4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 1. W Smartlunch zbieramy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko, nazwa firmy – dane takie mogą być przetwarzane, gdy zostaną Państwo zarejestrowani przez Pracodawcę jako Użytkownicy Smartlunch, 
 2. numer telefonu – może on być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony lub gdy przekażą nam Państwo swój numer telefonu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją na Państwa rzecz usług, w tym również w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń w celu zaproponowania najbardziej korzystnego rozwiązania, 
 3. adres e-mail – może on być przetwarzany, gdy przekazują nam Państwo swój adres e-mail w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, SmartBoxa, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanymi usługami; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych lub zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe, adres e-mail może zostać przekazany naszej firmie także wtedy, gdy Pracodawca przekaże go nam w celu założenia Konta Użytkownika,
 4. dane karty kredytowej – pobierane są wyłącznie od Pracowników, którzy samodzielnie dokonują płatności za zamówione posiłki,
 5. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych, przy czym adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 6. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności: 
 1. w celu korzystania z usług oferowanych przez Smartlunch,
 2. w celu realizacji usług zamówionych przez Państwa, 
 3. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
 4. w celu prowadzenia przez Państwa Konta w naszym Serwisie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego Serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta) przez Przedsiębiorcę,
 5. w celu wysyłania treści marketingowych oraz handlowych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
 6. w celu realizowania usługi poprzez wysyłkę newslettera – informujemy o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 1. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 2. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. 
 3. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej.
 4. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 5 i 6 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.
 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Użytkownicy, a więc osoby, których dane dotyczą, a także Pracodawca.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim:
 1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub 
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 3. art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.
 1. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w związku z ich udostępnieniem przez Pracodawcę, a także w oparciu o umowy powierzenia danych osobowych zawarte z Pracodawcą. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych osobowych może udostępniać dane osobowe Pracownika Pracodawcy, wyłącznie w celu przeprowadzenia stosownych rozliczeń dotyczących potrącenia wynagrodzenia. Poza wspomnianym, dane Użytkowników, bez ich zgody, nie są  udostępniane podmiotom trzecim. Dane osobowe bez zgody Użytkownika, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 2. W zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów Google (Mapy) - powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House). Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 13.
 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych (lub Podmiot przetwarzający) zawieramy z podmiotem przetwarzającym (lub z podmiotem podpowierzenia) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot, któremu powierzyliśmy Państwa dane, przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
 1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
 2. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego,
 3. restauracjom, w celu właściwego opisania przygotowywanych dla Użytkowników posiłków.  
 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora.
 2. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do: 
 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 2. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 4. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, 
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.

19. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

 1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

20. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

21.  Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

22. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów, subskrybentów newslettera, odbiorców treści marketingowych, oraz uczestników organizowanych przez nas programów lojalnościowych czy programów partnerskich.

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.