Wróć na stronę główną

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI SMARTLUNCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pomysłodawcą oraz właścicielem Aplikacji SmartLunch udostępnianej Pracownikom w ramach Programu SmartLunch jest SmartLunch S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000531626, NIP: 8943057495, REGON: 360189352 (zwana dalej Usługodawcą). Usługodawca udostępnia Aplikację Pracownikom na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z Przedsiębiorcą.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania przez Pracowników z Aplikacji Programu SmartLunch oraz z oferowanych za jej pośrednictwem usług.

3. Definicje:

a) Aplikacja – należy przez to rozumieć oprogramowanie dostępne w Serwisie i za pośrednictwem SmartBoxów, jeśli zostały udostępnione Przedsiębiorcy na mocy odrębnej umowy. Aplikacja stanowi elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego upoważniony Pracownik może korzystać z funkcjonalności Programu SmartLunch, tj. składać zamówienia na posiłki,

b) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Pracownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Pracownika,

c) Pracownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionej jej przez Przedsiębiorcę Aplikacji SmartLunch,

d) Program SmartLunch – system sprzedaży posiłków, polegający na: udostępnianiu menu (ofert daniowych) przez Restauratorów za pośrednictwem Serwisu, stworzeniu możliwości zamówienia posiłków zawartych w menu danego Restauratora przez Pracowników za pośrednictwem Aplikacji oraz na dostarczaniu zamówionych posiłków do siedziby Przedsiębiorcy,

e) Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Programu SmartLunch i tym samym udostępnia Pracownikom Aplikację; Przedsiębiorcą może być zarówno podmiot krajowy jak i zagraniczny, który posiada oddział w Polsce i który podpisał z Usługodawcą umowę odpowiedniej treści,

f) Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) - określający zasady korzystania z Serwisu,

g) Restaurator – przedsiębiorca, który w ramach Programu SmartLunch zamieszcza w Aplikacji dostępne menu (oferty daniowe), które widoczne jest dla użytkowników Aplikacji, dzięki czemu Pracownicy mogą z niego skorzystać i złożyć zamówienie,

h) Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.smartlunch.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Przedsiębiorcy,

i) SmartBox – należy przez to rozumieć terminal dotykowy umożliwiający korzystanie z Aplikacji, udostępniony przez Usługodawcę Przedsiębiorcy,

j) Skarbonka – wyświetlana w Aplikacji kwota wpłaconych przez Pracownika środków służących wyłącznie do dokonywania płatności w obrębie Programu SmatLunch. Skarbonka może przedstawiać ujemny stan środków wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

m) Umowa – umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Usługodawcą i Pracownikiem, który dokonuje samodzielnych płatności za pośrednictwem Serwisu, wyłącznie w zakresie pośredniczenia w poszczególnych płatnościach; samo korzystanie i prowadzenie Konta wynika z odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Przedsiębiorcą.

n) E-paragon – jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów.

4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Aplikacji SmartLunch jest złożenie przez Pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia i dokonania samodzielnej płatności przez Pracownika jest akceptacja zapisów Regulaminu, dokonywana przed złożeniem zamówienia na etapie zakładania konta.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Pracowników, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności przepisów prawa pracy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Dostęp do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Pracownik zobowiązany jest do korzystania z Programu SmartLunch w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób trzecich.

2. Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych i ochrony swoich danych identyfikacyjnych (adresu e-mail oraz hasła).

3. Pracownik ma prawo do korzystania z Programu SmartLunch na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

4. Niedozwolone jest przesyłanie lub zamieszczanie przez Pracownika treści o charakterze niewłaściwym, w tym o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

5. Pracownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).

6. Pracownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Aplikacji w zgodzie z jej przeznaczeniem,
b) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
c) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
d) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), korzystanie z Kont innych Pracowników lub udostępnianie swojego Konta innym Pracownikom.
7. Pracownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu i hasła.

8. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji SmartLunch.

§3. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Programu SmartLunch jest prawidłowe dokonanie identyfikacji Pracownika, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który Usługodawca wysyła na wskazany przez Przedsiębiorcę adres e-mail upoważnionego Pracownika.

2. Aktywacja Konta wymaga zapoznania się przez Pracownika z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji wymaga utworzenia Konta i zalogowania się przez Pracownika do Programu SmartLunch za pośrednictwem Aplikacji przy użyciu: a) ustalonego loginu i hasła do Konta oraz b) SmartBoxa lub Serwisu www.smartlunch.pl.

4. Po prawidłowym zdefiniowaniu loginu i hasła, Pracownik zostaje zalogowany i przekierowany bezpośrednio do Aplikacji.

5. Pracownik logując się w Aplikacji oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie, Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o nich Przedsiębiorcy.

6. Usługodawca może zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ono używane w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Pracownika i Przedsiębiorcę niezwłocznie poprzez stosowną wiadomość e-mail.

7. Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do Konta. Wobec Przedsiębiorcy Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

8. Pracownik może zaprzestać korzystania z Aplikacji SmartLunch w każdym czasie.

9. W przypadku usunięcia Konta przez Pracownika, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorcy o tym fakcie.

10. Konta Pracowników zostają usunięte w momencie rozwiązania umowy z Przedsiębiorcą.

§4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PROGRAMU SMARTLUNCH

1. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a) możliwości zarządzania ustawieniami Konta,
b) dostępie do listy lokali Restauratorów, ich krótkiej charakterystyki oraz godzin otwarcia,
c) możliwości zapoznania się z menu, tj. oferowanymi przez Restauratora daniami, ich opisem oraz podziałem na kategorie,
d) możliwości zapoznania się z dostępnymi promocjami w lokalach Restauratorów,
e) możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem urządzenia mobilnego,
f) możliwości zapoznania się z historią zamówień, ich statusem oraz bilansem Konta.
2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 e) niniejszego paragrafu, zostaje złożone z chwilą jego potwierdzenia przez Restauratora.

3. Aby dokonać zamówienia, Pracownik powinien:
a) uruchomić Aplikację poprzez przeglądarkę internetową lub SmartBox (jeśli jest dostępny u danego Przedsiębiorcy),
b) wybrać posiłek z menu udostępnionego przez Restauratora dostępnego w danej lokalizacji, a także adres oraz godzinę dostawy,
c) jeśli korzysta z płatności kartą płatniczą lub kredytową – podać wymagane dla danej płatności dane kontaktowe,
d) zatwierdzić zamówienie, klikając przycisk „Złóż Zamówienie” lub „Zamów”.

4. Składanie zamówień u danego Restauratora jest możliwe wyłącznie w godzinach wskazanych w Aplikacji tj. w czasie pracy danego Restauratora.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY ORAZ PRACOWNIKA

1. Pracownikowi przysługuje prawo do zmiany hasła w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zmiana hasła możliwa jest z wykorzystaniem Aplikacji lub po przesłaniu na adres e-mail Pracownika linku pozwalającego zresetować hasło.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Pracownik lub Przedsiębiorca.

3. Usługodawca oświadcza, iż w celu poprawienia jakości i funkcjonalności Aplikacji, może być ona poddawana testom, w czasie, których mogą pojawić się problemy z jej właściwym funkcjonowaniem. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby niedogodności te trwały jak najkrócej.

§6. PŁATNOŚCI

1. Pracownik obowiązany jest do dokonywania płatności wyłącznie za cenę posiłków, na kwotę wykraczającą ponad ustaloną między Usługodawcą a Pracodawcą wartość dofinansowania.

2. W zależności od podpisanej umowy pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą, Pracownik może dokonać płatności:
a) poprzez płatność elektroniczną,
b) poprzez potrącenie z wynagrodzenia, opisane szczegółowo w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą,
c) poprzez automatycznie pobranie należności ze Skarbonki,
3. Ceny podane w Aplikacji są cenami w polskich złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT), naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dotyczy współpracy z firmami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, zamówienie uznaje się za złożone w momencie pozytywnej autoryzacji płatności, co potwierdza stosowny komunikat wyświetlający się w Aplikacji. W zakresie pośredniczenia w płatności na rzecz Restauratora, Usługodawca zawiera Umowę bezpośrednio z Pracownikiem.

5. W przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, Pracownikowi automatycznie pobierana jest należność ze Skarbonki.

6. Pracownik w przypadku płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c jest uprawniony do dokonania zakupu wyłącznie do wartości ujemnego stanu środków uzgodnionego z Przedsiębiorcą w ramach zawartej umowy z Usługodawcą w Skarbonce.

7. W przypadku ujemnego stanu środków w Skarbonce, Pracownik po wezwaniu, które wyświetli się poprzez stosowne powiadomienie w Aplikacji w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, w którym powstał ujemny stan środków w Skarbonce, obowiązany jest niezwłocznie tj. w ostatnim dniu miesiąca, doładować konto co najmniej do salda równego 0 zł. Brak zapłaty w terminie skutkuje blokadą możliwości dalszego dokonywania Zakupu Kredytowego.

8. Blokada Zakupu Kredytowego wstrzymuje możliwości dokonywania zakupu posiłków innymi metodami.

9. W Aplikacji udostępniane są potwierdzenia wszelkich transakcji dokonywanych przez Pracownika w obrębie Aplikacji, w tym płatności online, po zrealizowaniu dokonanego zamówienia, w formie e-paragonu. Wszelkie zasilenia salda Skarbonki widoczne są na Koncie Pracownika w Aplikacji.

10. Warunkiem wydania E-paragonu jest wyrażenie przez Pracownika zgody na jego otrzymanie.

11. Pracownik wyraża zgodę na wydanie E-paragonu akceptując Regulamin.

12. Pracownik otrzymuje dostęp do E-paragonu za pośrednictwem hiperłącza przekazanego przez Usługodawcę na podany w zamówieniu adres e-mail. Uzyskanie przez Pracownika dostępu do czytelnej formy e-paragonu jest równoznaczne z wydaniem e-paragonu.

13. W przypadku problemów z dostępem do E-paragonu Pracownik powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Usługodawcą.

14. Hiperłącze do E-paragonu będzie aktywne przez 6 lat od momentu jego utworzenia.

15. Usługodawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Pracownika na podany przez niego w zamówieniu nr telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i dostarczenia e-paragonu.

16. Płatności, o których mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012.

17. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Usługodawcy.

18. Wycofanie niewykorzystanych środków ze Skarbonki jest możliwe w przypadku zrezygnowania przez Pracownika z Programu SmartLunch lub rozwiązania umowy o pracę między Pracownikiem a Przedsiębiorcą. W celu odzyskania niewykorzystanych środków Skarbonki Pracownik obowiązany jest przesłać wiadomość e-mail na adres: biuro@smartlunch.pl, która zawiera prośbę o zwrot środków wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na który ma zostać skierowany zwrot. Zwrot będzie realizowany w ciągu 14 dni roboczych.

19. Skutkiem zrezygnowania przez Pracownika z Programu SmartLunch lub rozwiązania umowy o pracę, jest usunięcie Konta Pracownika przez Usługodawcę.

20. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Restauratora, częściowego lub całkowitego anulowania zamówienia przez Usługodawcę lub Restauratora, zaakceptowanej przez Restauratora rezygnacji Pracownika z zamówienia, a także w przypadku uwzględnienia przez Restauratora lub Usługodawcę reklamacji Użytkownika domagającego się zwrotu płatności, Użytkownik otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca przetwarza dane osobowe w związku z ich udostępnieniem przez Przedsiębiorcę, a także w oparciu o umowy powierzenia danych osobowych zawartej z Przedsiębiorcą. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może udostępniać dane osobowe Pracownika Pracodawcy, wyłącznie w celu przeprowadzenia stosownych rozliczeń dotyczących potrącenia wynagrodzenia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce prywatności.

§8. REKLAMACJE

1. Pracownik może złożyć reklamację w imieniu Przedsiębiorcy w terminie 24 godzin od planowanej dostawy, jeżeli usługi związane z działalnością Aplikacji nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
● imię i nazwisko Pracownika,
● adres poczty elektronicznej e-mail,
● dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń,
● zdjęcie reklamowanego posiłku umożliwiające jego identyfikację (w razie potrzeby)
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Pracownika reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.

5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt. 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@smartlunch.pl,telefonicznie pod numerem 515 162 005 lub w Aplikacji.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Pracownika, telefonicznie lub w Aplikacji

8. W przypadku współpracy Usługodawcy z Restauratorem pozostającym bezpośrednio w strukturach organizacyjnych Przedsiębiorcy reklamacje Pracowników mogą zostać przekazana i rozpatrzona bezpośrednio przez Restauratora.

9. Usługodawca informuje, że w związku z charakterem świadczonych usług, Pracownikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania przez Pracownika z Programu SmartLunch.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji przy pomocy przyporządkowanych mu danych autoryzujących dostęp do Konta.

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Restauratora w ramach współpracy z Usługodawcą przy świadczeniu usług multicateringu oraz za wszelkie jego zapewnienia i oświadczenia co do świadczonych usług, w tym organizowanych promocji na wybrane oferty daniowe z udostępnionego menu, odpowiada Usługodawca.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników lub osób trzecich, na które Usługodawca nie miał wpływu lub którym nie mógł im zapobiec (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.).

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Pracownicy, a które uniemożliwiają lub ograniczają im korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

6. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, odpowiedzialność Usługodawcy regulowana jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

§10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w ramach Aplikacji mobilnej, podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Usługodawcy.

2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy treści znajdujących się w Aplikacji SmartLunch.

3. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych, zdjęć, grafik oraz innych materiałów graficznych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Usługodawcy, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji oraz do dokonywania niezbędnych aktualizacji.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji SmartLunch, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.smartlunch.pl oraz umieszczenia w ramach Aplikacji SmartLunch.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa polskiego.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2023 roku.