Kultura organizacyjna firmy
Zespół SmartLunch

Kultura organizacyjna firmy

Sukces przedsiębiorstwa nie zależy tylko od doskonałych produktów czy usług, ale również od silnej kultury organizacyjnej. Dzięki kulturze organizacyjnej można zidentyfikować firmę.

Kultura organizacyjna stanowi fundamenty, na których zbudowane są wartości, misja i wizja firmy. Kultura organizacyjna firmy jest zbiorem wewnętrznych praktyk i norm współpracy, to system wartości, to atmosfera panująca w firmie, rytuały zespołowe, zachowania pracowników.

Kultura organizacyjna to kompleksowy zestaw wartości, norm, przekonań, zwyczajów, tradycji i zachowań, które charakteryzują sposób funkcjonowania i działania organizacji.

Elementy kultury organizacyjnej – wartości i normy

Kultura organizacyjna obejmuje różnorodne elementy, które wpływają na atmosferę pracy, relacje między pracownikami, na podejście do klientów oraz ogólną filozofię firmy. Jakie to są elementy?

Wartości organizacji to podstawowe przekonania i ideały, które organizacja uznaje za ważne. Mogą to być na przykład uczciwość, innowacyjność, odpowiedzialność społeczna czy zaufanie.

Normy to nieformalne zasady, które regulują zachowania pracowników w organizacji. Normy określają, co jest akceptowalne i nieakceptowalne w miejscu pracy.

Elementy kultury organizacyjnej – komunikacja i liderzy

Kultura organizacyjna obejmuje również sposób, w jaki odbywa się komunikacja wewnątrz firmy. Czy jest to otwarta i bezpośrednia komunikacja, czy może bardziej formalna i hierarchiczna.

Zachowania liderów, ich podejście do pracowników oraz styl zarządzania mają ogromny wpływ na kulturę organizacyjną. Liderzy stanowią wzór do naśladowania dla reszty zespołu.

Elementy kultury organizacyjnej – struktura organizacyjna i historia firmy

Organizacje o różnych strukturach (np. płaskie lub hierarchiczne) mogą mieć różne kultury organizacyjne. Struktura organizacyjna wpływa na to, jakie relacje i interakcje są możliwe w firmie.

Historia firmy oraz utrwalone tradycje mają wpływ na kulturę organizacyjną. Firmy często kontynuują pewne praktyki i wartości z przeszłości, co kształtuje ich obecną kulturę.

Elementy kultury organizacyjnej – reputacja, zaangażowanie pracowników, różnorodność

To, jak organizacja jest postrzegana przez zewnętrzny świat, może wpływać na jej kulturę organizacyjną. Pozytywna reputacja może budować dumę pracowników i wzmocnić kulturę firmy.

Organizacje, które angażują swoich pracowników, zazwyczaj mają bardziej pozytywną kulturę organizacyjną. Wsparcie dla rozwoju zawodowego, uczestnictwo w decyzjach i poczucie przynależności są ważne dla zaangażowania pracowników.

Organizacje, które promują różnorodność i włączają pracowników o różnych pochodzeniu, płci czy orientacji seksualnej, tworzą bardziej otwarte i tolerancyjne środowisko pracy.

Scheina kultura organizacyjna. Poziomy kultury organizacyjnej jak w górze lodowej.

Jednym z najbardziej cenionych badaczy kultury organizacyjnej jest psycholog z USA Edgar Schein - stworzył model piramidy/góry lodowej opisujący kulturę organizacyjną.

Piramida Scheina składa się z trzech poziomów, które biorą pod uwagę stopień „widzialności”, materializacji oraz uświadomienia poszczególnych elementów kultury organizacyjnej.

Wierzchołkiem góry lodowej, a zarazem najbardziej widocznym elementem kultury organizacyjnej w firmie są artefakty językowe. To językowe, behawioralne i fizyczne wyznaczniki występowania spersonalizowanej kultury otoczenia firmowego. To mogą być wnętrza biurowe, biurowe zwyczaje, uroczystości, samochody służbowe i dress code. Językowa kultura organizacji w firmie może oznaczać typowy dla danej grupy ludzi slang lub biurowe historie i legendy o sukcesach osiąganych w przeszłości.

Drugim poziomem góry lodowej są normy i wartości. To niepisane zasady, które określają, co wypada robić w danej firmie, a co jest działaniem niepożądanym.

Trzecim i ostatnim poziomem góry lodowej wg Scheina jest niewidoczny fundament firmy. To założenia, które wynosimy z domu i z najbliższego otoczenia, które są w nas głęboko zakorzenione. Wartości i światopogląd pracowników powinny zgadzać się z fundamentalnymi założeniami firmy, w której pracują.

Podstawowe funkcje kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa ma wiele znaczących funkcji. Wśród nich wymienia się: integracje pracowników, ułatwienie lepszego zrozumienia celów i misji firmy przez jej podwładnych, stymulację zaangażowania pracowników, łagodzenie konfliktów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Odpowiednia kultura organizacyjna w miejscu pracy pozwala więc wyznaczyć konkretne zasady funkcjonowania w firmie. Odróżnia dane przedsiębiorstwo od innych instytucji obecnych na rynku.
Innowacja i kreatywność w Google

Google jest znane z kreatywnej i innowacyjnej kultury organizacyjnej. Zachęca pracowników do eksperymentowania, wprowadzania nowych pomysłów i innowacji wówczas poziom zaangażowania pracowników rośnie.

Pracownicy mogą poświęcać, aż 20 proc. czasu pracy na zajmowanie się swoimi projektami, które nie muszą być związane z ich głównym zadaniem.

Przestrzenie biurowe Google na całym świecie obfitują w sale relaksu, piękny wystrój, hamaki, zjeżdżalnie i punkty gastronomiczne, służą dobrostanowi indywidualnemu oraz poprawie relacji międzyludzkich. Bezpłatne posiłki, kreatywne eventy, masaże w godzinach pracy, darmowe wizyty u fryzjera, darmowe pranie.

Kolejnym elementem budowania kultury jest płaska struktura wśród pracowników i nakłanianie do dyskusji. Integracja pracowników oraz więzi międzyludzkie mają istotne znaczenie.

Prostota w Apple

Apple stara się tworzyć swoje skomplikowane produkty, zachowując jak najwięcej prostoty w codziennym życiu pracowniczym. W całym przedsiębiorstwie panuje nieformalny styl ubioru i wypowiadania się, a hierarchia wewnątrz firmy wydaje się niezauważalna.

Jednym z autorskich pomysłów kreujących kulturę organizacyjną są tzw. cotygodniowe spotkania TOP 100. To moment, w którym nie tylko specjaliści mogą pochwalić się swoimi sukcesami i porozmawiać o karierze, ale każdy pracownik niższego szczebla.

Firma oferuje bezpłatne pakiety akcji i zwrot kosztów związanych z kontynuowaniem nauki. Każdy pracownik, który chce wspierać organizacje charytatywne, może liczyć na podwojenie kwoty przez pracodawcę.

W trosce o zdrowie psychiczne pracowników firma pozwala na 30 minut medytacji w czasie pracy i zapewnia darmowe dojazdy wszystkim, którzy tego potrzebują.

Opiekuńczość w Ikea

Kultura organizacyjna firmy IKEA opiera się na prostocie, swobodzie i równości. Bez względu na dział i piastowane stanowisko – pracownicy mówią sobie na ty.

Jako pracodawca opiekuńczy, szwedzkie przedsiębiorstwo stara się umożliwić swoim pracownikom odpowiedni work life balance, integrację pracowników, dać poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

Firma stara się wspierać pracowników w wychowywaniu dzieci i ciężkich sytuacjach życiowych, a wszelkie hobby i pasje są wspierane bogatym systemem benefitów pracowniczych.

Orientacja na klienta w Amazon

Amazon skupia się na obsłudze klienta i dostarczaniu doskonałych doświadczeń zakupowych. Ich kultura organizacyjna jest silnie zorientowana na satysfakcję klienta, co przekłada się na szybką dostawę, obsługę klienta na najwyższym poziomie i stałe doskonalenie oferty produktów i usług.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w The Body Shop

The Body Shop jest znaną firmą kosmetyczną, która od zawsze kładzie nacisk na wartości społeczne, takie jak etyczne podejście do produkcji, brak testów na zwierzętach i wsparcie dla społeczności lokalnych.

Ich kultura organizacyjna jest oparta na zaangażowaniu społecznym i odpowiedzialności biznesu.

Hierarchia w IBM

IBM ma tradycyjną, hierarchiczną kulturę organizacyjną. Jest to firma, która stosuje jasno określone struktury i procedury. Decyzje są podejmowane na wyższych szczeblach hierarchii, a zależności są klarownie zdefiniowane.

Inkluzja w Siemens

Kultura organizacyjna Siemens stawia na różnorodność i inkluzję w miejscu pracy. Działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz jej zaangażowanie społeczne przyczyniają się do tworzenia pozytywnej atmosfery i satysfakcji pracowników.

Różnorodność w Airbus

Airbus to firma z branży lotniczej, której kultura organizacyjna promuje otwartość, współpracę i różnorodność. Firma tworzy międzynarodowe zespoły, które wspólnie pracują nad projektami, co sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń między różnymi kulturami.

Cztery typy kultury organizacyjnej

Profesorowie z University of Michigan Robert E. Quinn i Kim S. Cameron opracowali instrument oceny kultury organizacji, czyli OCAI. Wykorzystując swoje badania w tej dziedzinie, dookreślili pojęcie kultury organizacyjnej oraz wymyślili cztery różne typy kultury organizacyjnej:

- Kultura organizacyjna klanu to kultura rodzinna. Ludzie są przyjaźni i pełni szacunku wobec siebie, a przywódcy są postrzegani jako mentorzy.

Nacisk położony jest na budowanie zespołu i zaangażowanie pracowników, na lojalność i tradycję. Mniejsze firmy są zazwyczaj dobrymi przykładami kultury organizacji klanowej.

- Kultura organizacyjna adhokracji to innowacyjne, dynamiczne i kreatywne środowisko pracy. Taka kultura organizacyjna promuje wolność i indywidualną innowację. Pracownicy są zachęcani do eksperymentowania i oferowania nowych pomysłów, a liderzy są postrzegani jako osoby podejmujące ryzyko.

Ostatecznie organizacja dąży do rozwoju i tworzenia nowych produktów.

- Kultura organizacyjna rynkowa kładzie nacisk na realizację zadań.

Wewnątrz organizacji można zauważyć dużą konkurencję, zarówno wśród pracowników, jak i między liderami. Pracownicy takiej kultury organizacyjnej są zmotywowani rywalizacją i osiąganiem celów. Liderzy kierują zespołami w twardy sposób, podobnie podchodząc do konkurencji. Ostatecznie sukces takiej organizacji mierzy się wynikami finansowymi.

- Kultura organizacyjna hierarchii to organizacja ze ścisłymi zasadami i strukturami. Zadaniem lidera w takiej kulturze organizacyjnej jest przede wszystkim zapewnienie pracownikom prawidłowego przestrzegania procedur.

Kładzie się duży nacisk na wydajność i jednolitość. Ostatecznie cele organizacji obracają się wokół sprawnej realizacji, wyników i niskich kosztów. Organizacje hierarchiczne. Organizacje te przestrzegają procedur korporacyjnych, aby zapewnić spójność i wyniki.

To może Cię zainteresować

No items found.