Urlop z powodu siły wyższej w 2024 roku
Zespół SmartLunch

Urlop z powodu siły wyższej w 2024 roku

Od 26 kwietnia 2023 roku, dzięki dyrektywie Unii Europejskiej o równowadze między pracą a życiem prywatnym, pracownicy mogą korzystać z urlopu z powodu tzw. siły wyższej. To nowa możliwość, która wprowadziła zmiany w Kodeksie Pracy.

Ale co to właściwie oznacza i kto może z niej skorzystać?

Urlop z powodu siły wyższej nie jest tak prosty jak urlop na żądanie. Musi mieć uzasadnioną przyczynę, taką jak niespodziewane zdarzenie w życiu pracownika lub jego najbliższej rodziny. Na przykład, jeśli małżonek pracownika dozna wypadku i trafi do szpitala, pracownik może skorzystać z urlopu z powodu siły wyższej. Ale jeśli małżonek trafi do szpitala z powodu planowanego zabiegu, urlop z powodu siły wyższej nie będzie miał zastosowania.

Zrozumienie urlopu z powodu siły wyższej: główne różnice i nowe przepisy

Urlop z powodu siły wyższej jest formą urlopu wprowadzoną w Kodeksie Pracy na mocy unijnej dyrektywy worklifebalance. Wszedł on w życie 26 kwietnia 2023 roku, stanowiąc ważne narzędzie pozwalające pracownikom zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w sytuacjach wyjątkowych.

Pamiętajcie, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to prawo, a nie przywilej.
Choć unijna dyrektywa worklifebalance wymusza jej obecność, nie istnieje uniwersalny szablon, co doń kwalifikuje.

Zasady korzystania z urlopu z powodu siły wyższej są jednak ściśle określone. Choć unijna dyrektywa worklifebalance wymusza jej obecność, nie istnieje uniwersalny szablon, co doń kwalifikuje. Najważniejsze jest, aby była to sytuacja nieoczekiwana, wymagająca natychmiastowej obecności pracownika.

Ma to jednak swoje ograniczenia. Urlop z powodu siły wyższej nie obejmuje sytuacji, które można przewidzieć. Czyli, dla przykładu, jeśli małżonek pracownika trafi do szpitala z powodu planowanego wcześniej zabiegu operacyjnego, urlop z powodu siły wyższej nie będzie miał tu zastosowania. Wówczas pracownik musiałby wykorzystać urlop wypoczynkowy.

Z drugiej strony, sytuacje ekstremalne, takie jak niespodziewany wypadek lub nagłe zachorowanie bliskiej osoby, mogą być uznane za wystarczające powody do skorzystania z urlopu na podstawie siły wyższej. Jego grant ma na celu umożliwienie pracownikowi zapewnienia niezbędnej pomocy lub wsparcia w tej trudnej sytuacji.

Opisane tutaj zasady i wytyczne są ogólne i każdy przypadek jest oceniany indywidualnie. Ważne jest, aby pracownik, szukając informacji o tym czy ma prawo do urlopu z powodu siły wyższej, kierował się zarówno przepisami prawa, jak i własnym odczuciem obowiązków i odpowiedzialności.

Zadbajcie o swoje dobre samopoczucie, niezależnie od tego, na jakie problemy napotkacie w swoim życiu.
Siła wyższa to zdarzenie, które charakteryzuje się niemożliwością przewidzenia. W obręb siły wyższej wpadają sytuacje, którym nie można było przewidzieć ani zapobiegać.

Pamiętajcie, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to prawo, a nie przywilej. Zadbajcie o swoje dobre samopoczucie, niezależnie od tego, na jakie problemy napotkacie w swoim życiu.

Urlop z powodu siły wyższej 2023 - na czym polega?

Siła wyższa to zdarzenie, które charakteryzuje się niemożliwością przewidzenia. W obręb siły wyższej wpadają sytuacje, którym nie można było przewidzieć ani zapobiegać. Są to zdarzenia niezależne od woli człowieka, często związane z działaniem sił przyrody, na przykład powódź, wichura czy trzęsienie ziemi.

Chcąc zrozumieć zasady udzielania urlopów z powodu siły wyższej, musimy pojąć czym jest siła wyższa. To nie jest przewidywalna data, typu zaplanowany początek roku szkolnego czy fakt, że rodzic musi lub chce pojawić się w szkole. Rozumie się ją jako zdarzenie o niecodziennym charakterze, któremu nie można było zapobiec, gdyż doszłoby do niego niezależnie od woli i działań człowieka.

Urlop z powodu siły wyższej, można wykorzystać w przypadku pilnych spraw rodzinnych lub wypadków, w których musi uczestniczyć pracownik. Przykłady takich sytuacji to wypadek członka rodziny, wypadek dziecka w szkole czy przedszkolu czy zdarzenia niezależne od naszej woli, jak na przykład zalanie mieszkania.

Podsumowując, urlop z powodu siły wyższej nie jest do dyspozycji pracownika w każdej sytuacji. Jest to opcja, która staje się dostępna tylko wtedy, gdy zdarzy się coś nieoczekiwanego i wymagającego natychmiastowego zaangażowania. Tego rodzaju urlop nie obejmuje sytuacji przewidywalnych, takich jak początek roku szkolnego czy planowane wydarzenia rodzinne. Każdy pracownik powinien być świadomy tych warunków i zasady tej formy urlopu, by umieć z niego skorzystać, kiedy sytuacja tego wymaga.

Co należy rozumieć przez siłę wyższą?

Siła wyższa stanowi centralny element udzielania urlopu z tego właśnie powodu. Jednakże, przepisy prawa pracy nie definiują tego pojęcia. To generuje pewne wątpliwości. Jako ekspert, mogę ci powiedzieć, że „siła wyższa” to sytuacje, które spełniają trzy kluczowe warunki:

  • Mają charakter obiektywny.
  • Są niezależne od pracownika, czyli pracownik nie mógł ich przewidzieć i nie miał na nie wpływu.
  • Mają charakter nagły, tzn. ich pojawienie się nie rozciąga się w czasie. Nie powinno przekraczać 23 dni z powodu choroby czy wypadku, gdyż objawy mogą się z czasem nasilać.

Chociaż prawo nie precyzuje dokładnej definicji siły wyższej, to rozumie się ją jako zdarzenie o niecodziennym charakterze, któremu nie można było zapobiec, gdyż doszłoby do niego niezależnie od woli i działań człowieka. Najczęściej pojęcie siły wyższej kojarzy się z destrukcyjnymi działaniami sił przyrody, takimi jak powodzie, trzęsienia ziemi, susze, pożary, huragany, i inne klęski żywiołowe.

Wszystko to unosi się poza naszą kontrolą - choć jej pojęcie nie jest precyzyjnie określone w prawie, siła wyższa ma swoje umocowania w orzecznictwie. Dyrektywa 2019/1158, na przykład, nie definiuje ani nie doprecyzowuje tego pojęcia. Jest to weryfikowane w praktyce orzeczniczej na gruncie prawa unijnego. Jak widać, ta niejasność może skomplikować proces zarządzania urlopem z powodu siły wyższej.

2 dni lub 16 godzin wolnego od pracy z powodu siły wyższej

Od kwietnia 2023 roku pracownicy zyskali prawo do nowego, specyficznego typu urlopu - urlop z powodu siły wyższej. Może być on wykorzystany w przypadku nagłych, nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak problemy rodzinne wywołane chorobą lub wypadkiem. W ramach tego urlopu, pracownikowi przysługuje dodatkowe 2 dni, które mogą również być przeliczone na 16 godzin wolnego czasu.

Intencją ustawodawcy było stworzenie mechanizmu, który pozwoli pracownikom na szybkie opuszczenie miejsca pracy. Jest to wyjątkowo ważne w sytuacjach, kiedy ich obecność jest niezbędna np. kiedy wymagana jest natychmiastowa reakcja ze względu na zdarzenia rodzinne. W takich warunkach, każda minuta jest cenna.

Opłacony urlop z siły wyższej jest finansowany przez pracodawcę w 50 proc. - pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia. Choć prawo nie precyzuje, czym dokładnie jest siła wyższa, to powszechnie rozumie się to jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niezależne od woli pracownika. To coś, czego nie możemy przewidzieć i czemu nie jesteśmy w stanie zapobiec.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują dwa dni dodatkowego urlopu lub 16 godzin - bo dodatkowe wolne liczone jest w godzinach, w danym roku kalendarzowym.

Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat mogą liczyć na urlop proporcjonalny do liczby przepracowanych godzin. To oznacza, że jeśli pracujesz mniej, otrzymasz odpowiednio krótszy czas wolny. Gwarantuje to uczciwe podejście do pracowników niezależnie od ich stażu czy rodzaju pracy.

W praktyce oznacza to, że jeżeli pilna sytuacja rodzinna stanie na twojej drodze, nie musisz martwić się o utratę całego wynagrodzenia. Masz prawo do dwóch dni płatnego wolnego, które możesz wykorzystać na rozwiązanie problemu. Efektywne rozwiązanie to dla pracodawcy sposób na wynagrodzenie swoich pracowników z szacunkiem i zrozumieniem.

Czym są sprawy rodzinne?

Sprawy rodzinne, jak krótko podkreśliłem wcześniej, są tematem dość niejasnym i szerokim. W języku prawnym i korporacyjnym, termin ten jest często używany do odniesienia się do sytuacji, które są pilne, niespodziewane i wymagają natychmiastowej uwagi pracownika. Przykłady takich sytuacji to choroba lub wypadek bliskiego członka rodziny. Jednak właśnie tu zaczyna się niejasność.

Polski ustawodawca nie precyzował, co dokładnie oznaczają sprawy rodzinne. Daje to pole do licznych nadużyć. Dla jednych osób będą to sprawy dotyczące najbliższych członków rodziny tacy jak matka, ojciec, mąż/żona, dzieci, podczas gdy inni mogą postrzegać sprawy rodzinne znacznie szerzej, włączając członków dalszej rodziny, partnerów czy przyjaciół, których uważają za rodziny.

Jednak dyrektywa 2019/1158 w art. 3 - w podpunkcie e) definicje ma swój własny sposób definiowania "krewnych". Jest to osoba, która ma związek krwi z innym, taką jak matka, ojciec, syn, córka, a nawet małżonek lub partner w związku partnerskim. Taka interpretacja jest jednak niezbędna, biorąc pod uwagę, że prawo krajowe uznaje te różne związki partnerskie i rodzinne.

W każdym razie, najważniejsze jest, aby zrozumieć, że wybór tego, co stanowi 'sprawy rodzinne', zależy w dużej mierze od indywidualnego przypadku. Biorąc pod uwagę te różne interpretacje, pracodawcy powinni być uważni i starać się zrozumieć unikatowe sytuacje, które mogą wpłynąć na swoich pracowników.

Komu przysługuje zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi 26 kwietnia 2023 roku, prawo do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej przysługuje wyłącznie osobom pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Co oznacza, że osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia, umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług, niestety, z tego tytułu nie korzystają, co stanowi zauważalny mankament w polskim prawie pracy.

Prawo do urlopu z powodu siły wyższej przysługuje w nadzwyczajnych sytuacjach, w których konieczna jest niezwłoczna interwencja pracownika. Takie sytuacje mogą obejmować nagłe problemy rodzinne, takie jak poważne choroby czy wypadki. Na każdego pracownika przypada do dwóch dni lub 16 godzin wolnego w roku aby złożyć wniosek tego tytułu.

To jest znacznie różne od koncepcji urlopu na żądanie, której uprawnienia pozostają bez zmian. Pracownik może nadal, bez podawania przyczyny nieobecności, skorzystać z urlopu wypoczynkowego na żądanie na mocy art. 167(2) Kodeksu pracy i nie można tego mylić z urlopem z powodu siły wyższej.

Po wykorzystaniu urlopu z powodu siły wyższej, pracownik podlega specjalnej ochronie. Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku lub, jeśli nie jest to możliwe, na równorzędnym stanowisku z korzyścią na warunkach nie mniej sprzyjających, niż gdyby pracownik nie korzystał ze zwolnienia. Pracodawca naraża się na sankcje, jeśli narusza przepisy dotyczące zwolnień z powodu siły wyższej.

Urlop z powodu siły wyższej – zasady

Niezależnie od nieprzewidywalności, które siła wyższej może przynieść, istnieją pewne procedury i zasady, które warto wiedzieć w przypadku starania się o urlop z tego powodu.

Urlop z powodu działania siły wyższej jest udzielany na wniosek pracownika. Ważne jest złożenie tego wniosku pracownika najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Dodatkowo pracownik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy o wystąpieniu siły wyższej. Może to być sytuacja nagłej choroby w rodzinie, wypadek lub inne niespodziewane zdarzenie.

Należy podkreślić, że kluczem do decyzji jest pracodawca, to on decyduje o udzieleniu urlopu z tytułu siły wyższej. W praktyce, jeśli pracodawca nie udzieli urlopu a pracownik pomimo to nie pojawi się w pracy, zatrudnionemu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Jeśli natomiast pracodawca nie udzieli urlopu z powodu siły wyższej bez uzasadnionej przyczyny, może to naruszyć przepisy Kodeksu pracy.

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej jest płatne, jednak pracownik zachowuje prawo do połowy wysokości wynagrodzenia. Zasady te reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 roku.

Na koniec warto pamiętać, że zwolnienie z powodu siły wyższej nie jest tożsame z urlopem wypoczynkowym na żądanie. Różnica wynika przede wszystkim z celu tych dwóch uprawnień pracowniczych. Podczas gdy urlop na żądanie służy głównie wypoczynkowi pracownika, zwolnienie z powodu siły wyższej jest formą reagowania na nadzwyczajne, niespodziewane sytuacje.

Czy z urlopu z powodu siły wyższej można skorzystać na rozpoczęcie roku szkolnego?

Początek roku szkolnego to wydarzenie, które znamy z góry, możemy je przewidzieć i planować z wyprzedzeniem. Dlatego nie można go traktować jako siły wyższej. Siła wyższa to zdarzenie o nadzwyczajnym charakterze, któremu nie można było przewidzieć ani nie można mu zapobiec. Często jest ona związana z działaniem sił przyrody, na przykład powodzią, wichurą czy trzęsieniem ziemi.

Kiedy zatem rodzic chce uczestniczyć w pierwszym dniu szkoły swojego dziecka, nie może skorzystać z urlopu z powodu siły wyższej. W takim przypadku zwykle wykorzystuje się urlop wypoczynkowy lub dzień opieki nad dzieckiem.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest ważnym wydarzeniem, ale ważne jest również zrozumienie, że siła wyższa nie obejmuje takich sytuacji. Urlop z powodu siły wyższej można wykorzystać w przypadku pojawienia się pilnych spraw rodzinnych lub sytuacji nieprzewidzianych, na przykład wypadku członka rodziny, wypadku dziecka w szkole czy przedszkolu, czy zdarzenia niezależnego od naszej woli, na przykład zalania mieszkania.

Od 26 kwietnia 2023 roku pracownicy mają prawo do korzystania z nowych urlopów. Są to:

  • 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej
  • 5 dni urlopu opiekuńczego

Ponadto, pracownicy mają do wykorzystania urlop wypoczynkowy, w tym 4 dni urlopu na żądanie, a w przypadku rodziców dodatkowo 2 dni opieki nad dzieckiem.

Czy urlop z powodu siły wyższej jest dodatkowym urlopem?

Podczas gdy urlop na żądanie pracownik może wykorzystać wyłącznie w formie pełnego dnia, urlop z powodu siły wyższej pracownik ma prawo wykorzystać częściowo w godzinach. Niezależnie od tej różnicy, obydwa typy urlopów mają swoje specyfiki.
Na przykład, urlop na żądanie jest wliczany w pulę urlopu wypoczynkowego. Innymi słowy, kiedy pracownik korzysta z urlopu na żądanie, ilość dni jego urlopu wypoczynkowego maleje.

W przypadku urlopu z powodu siły wyższej sytuacja wygląda inaczej. Urlop spowodowany siłą wyższą jest dodatkowym urlopem, przysługującym pracownikom. Jednym z powodów, dla których wprowadzono do Kodeksu pracy zmiany z 26 kwietnia było właśnie zapewnienie pracownikom dodatkowego urlopu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji.

Kto jest uprawniony do skorzystania z urlopu z powodu siły wyższej?

Urlop z powodu wystąpienia siły wyższej jest prawem wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Istotną informacją jest, że ten specyficzny urlop nie jest przeznaczony dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło. Choć zleceniodawca nie jest obligowany udzielić tego rodzaju urlopu, a często zgodzi się na dodatkowe dni wolne, wynika to wyłącznie z porozumienia stron, a nie z gwarantowanego prawa pracownika.

Urlop z powodu siły wyższej udzielany jest również osobom niepodlegającym bezpośrednio pod przepisy Kodeksu pracy, np. policjantom, strażakom, żołnierzom zawodowym, strażnikom więziennym, funkcjonariuszom straży granicznej, czy też funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to doskonałe uzupełnienie swojej legalnej kadry urlopowej, skupiające się na nagłych i nieprzewidywalnych casusach wymagających natychmiastowej obecności pracownika.

Trzeba jednak pamiętać, że urlop z powodu siły wyższej nie jest tożsamy z urlopem na żądanie. Pomimo pewnych podobieństw, pełnią one różne role. Urlop na żądanie skonstruowany jest z myślą o wypoczynku pracownika, podczas gdy zwolnienie z powodu siły wyższej jest stricte związane z koniecznością załatwienia przez pracownika nagłych spraw, które są od niego niezależne, ale wymagają jego personalnej interwencji.

Należy mieć na uwadze, że każda odmowa udzielenia urlopu z powodu siły wyższej bez górnego uzasadnienia jest niezgodna z prawami pracownika. Negujący tę opcję pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Zgoda pracodawcy na wykorzystanie urlopu spowodowanego siłą wyższą?

Jak wygląda kwestia zgody pracodawcy na wykorzystanie urlopu, który wynika z siły wyższej? Powiem wprost - nie jest to proste do ustalenia. Dlaczego?

Pracodawca nie ma bowiem możliwości weryfikacji, czy pracownik naprawdę wykorzystał urlop zgodnie z jego przeznaczeniem. Łatwe do zrozumienia jest to, że pracodawcy mogą czuć się wobec tego naprawdę bezradni. Decyzja dotycząca udzielenia zwolnienia z powodu siły wyższej musi opierać się jedynie na wnioskach składanych przez pracowników. Tak stanowi Kodeks Pracy.

Czy zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej przechodzi na kolejny rok?

Jak już wcześniej wspominałem, zwolnienie z powodu siły wyższej jest rodzajem specjalnego urlopu, dostępnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w ramach ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, pracownik nabiera prawo do 2 dni tego rodzaju urlopu, co jest istotne dla systemu urlopowego.

Czy jednak zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej przechodzi na kolejny rok? To pytanie z pewnością nasuwa się po omówieniu wskaźnika naliczania takiego urlopu i możliwych konsekwencji, jeśli utracimy jakiekolwiek dni zwolnienia z jego powodu.

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: zwolnienie z powodu siły wyższej nie przechodzi na kolejny rok. Oznacza to, że nie możemy "zgromadzić" niewykorzystanych dni z tego urlopu i użyć ich w następnym roku.

To kolejny przykład, który podkreśla różnicę między urlopem z powodu siły wyższej a urlopem wypoczynkowym. W przypadku urlopu wypoczynkowego, nie wykorzystane dni mogą być przeniesione na kolejny rok, o ile nie przekroczą one określonego limitu. Tego typu elastyczność nie jest dostępna w przypadku urlopu z powodu siły wyższej.

Zważywszy na to, istotne jest strategiczne planowanie wykorzystania tych 2 dni urlopu z każdego roku. Jeżeli nie załatwią Państwo sprawy w czasie urlopu, te dni mogą zostać utracone. W razie jakiejkolwiek wątpliwości, zachęcam do kontaktu z działem kadr firmy lub konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.

Jaka jest różnica między urlopem na żądanie a zwolnieniem z pracy z powodu siły wyższej?

Pierwsza i najważniejsza różnica, którą należy zauważyć, dotyczy celu tych dwóch uprawnień pracowniczych. Urlop na żądanie jest przeznaczony do odpoczynku pracownika, podczas gdy zwolnienie z powodu działania siły wyższej jest związane z koniecznością załatwienia przez pracownika nagłych spraw, które są od niego niezależne, ale wymagają jego osobistej obecności.

Wyraźnie zaznaczam, że pomimo występujących podobieństw do urlopu na żądanie, urlop spowodowany siłą wyższą jest odrębnym urlopem i jest on dodatkowym przywilejem pracownika. Ten rodzaj urlopu jest dostępny dla pracowników na różnych stanowiskach, niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Zwracam uwagę na kolejną istotną różnicę: w przypadku urlopu na żądanie nie ma konieczności podawania przyczyny nieobecności, podczas gdy urlop z powodu siły wyższej musi mieć uzasadnioną przyczynę. Nie musi to być katastrofa naturalna – może być to też niespodziewane zdarzenie w życiu pracownika lub jego najbliższych członków rodziny, jak pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem, kiedy jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Podsumowując, istnieje wyraźna różnica między urlopem na żądanie a zwolnieniem z pracy z powodu siły wyższej. Każdy z nich ma inny cel i prawa z nim związane. Zrozumienie tych różnic pomoże Ci skuteczniej zarządzać swoim czasem wolnym od pracy.

Czy pracodawca może odmówić urlopu z powodu siły wyższej?

Zrozumienie różnic między urlopem na żądanie a zwolnieniem z powodu siły wyższej jest kluczowe dla efektywnego zarządzania czasem wolnym. Urlop na żądanie daje pracownikowi czas na regenerację, bez konieczności podawania szczegółowych podanie przyczyny zwolnienia nieobecności. Z drugiej strony, zwolnienie z powodu siły wyższej jest zarezerwowane dla sytuacji, które wymagają natychmiastowej i osobistej interwencji pracownika.

Pamiętajmy, że nie wszystkie grupy zawodowe mają prawo do urlopu z powodu siły wyższej. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych są z tego prawa wyłączone. Wiedza na ten temat to klucz do skutecznego zarządzania swoim czasem i prawami.

To może Cię zainteresować

No items found.