Wróć na stronę główną

REGULAMIN KONKURSU “E-book od Owsianej”

ROZDZIAŁ I : WSTĘP

I.1. Organizatorem Konkursu “Dobre nawyki zwanego dalej Konkursem jest SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000664049, NIP 8992803857, REGON 365992237, wpis do rejestru: 01.03.2017, zwana dalej Organizatorem.

I.2. Konkurs rozpoczyna się 30.03.2022 i trwa do końca dnia 07.03.2022. Konkurs jest przeprowadzany w celach promocyjnych.

I.3. Wyłonienie laureatów przez jury wybrane przez Organizatora nastąpi najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu.

I.4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, która dokona Zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale drugim niniejszego Regulaminu (zwana dalej: Uczestnikiem) w czasie trwania Konkursu (patrz pkt II.2).

#KONKURS!

🍓 🍏 Lubisz dietę bogatą w owoce i warzywa? Ten konkurs jest dla Ciebie. 

Do wygrania e-book fleksitariański Justyny Świetlickiej (prowadzącej podcast Owsiana) I Marty Kłopotowskiej. 

Co zrobić, by go wygrać? 

W komentarzu do posta podziel się z nami przepisem na idealny obiad w pracy i oznacz kogoś, z kim najchętniej byś go zjadł(a). 

🍅 🥦 Koncepcja fleksitariańskiego e-booka oraz duża część przepisów powstały na Fuerteventurze - piszą autorki. - Dlaczego e-book jest fleksitariański? Obie odżywiamy się w ten sposób! Ograniczamy mięso oraz produkty odzwierzęce, lubimy jednak jeść owoce morza, ryby, nabiał i jajka. Mamy elastyczne podejście do diety i jesteśmy dalekie od stosowania wielu restrykcji. Staramy się jeść tak zdrowo, jak tylko możemy, ale nie zamykamy się w sztywnych ramach jakiegoś konkretnego sposobu odżywiania. 

🎁 📚 Weź udział w naszej zabawie i sprawdź, czy ta dieta jest dla Ciebie. 

Na odpowiedzi czekamy do  czwartku, 7 kwietnia. 

Regulamin konkursu: LINK

ROZDZIAŁ II: CZAS I MIEJSCE KONKURSU

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać od 22.03 do 29.03 2022 r. do godz. [23:59] poprzez zamieszczenie komentarza z odpowiedzią.

2. Osoby spełniające wymogi formalne Konkursu mogą zgłosić udział w Konkursie zgodnie z punktem 1 powyżej, poprzez zamieszczenie komentarza z odpowiedzią na pytanie zawarte w poście konkursowym opublikowanym w dniu 22 marca 2022 r. na koncie marki SmartLunch na portalu LinkedIn. Pytanie konkursowe wskazane jest w punkcie 4, Rozdziału IV.

ROZDZIAŁ III: ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca następujące warunki (dalej: „Uczestnik”): 

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski;

b) zapoznała się z treścią Regulaminu; 

c) w dniu zgłoszenia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

d) posiada indywidualne konto użytkownika w serwisie LinkedIn; 

e) nie jest pracownikiem Organizatora; 

f) nie pozostaje z Organizatorem w żadnym stosunku cywilnoprawnym. 

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, jak również naruszenie przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego, w tym etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do pozbawienia takiego Uczestnika Nagrody, nawet w przypadku spełnienia przez niego innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. 

W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ IV: ZASADY KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem LinkedIn. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być skierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora serwisu LinkedIn. 

Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi serwisu LinkedIn. Organizator zwalnia w całości serwis LinkedIn od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu. 

4. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe zadane w poście konkursowym w dniu 22 marca 2022 roku:

a) Czy według Ciebie oferta benefitowa wpływa na budowanie Employer Branding pracodawcy? Uzasadnij swoją opinię i wskaż elementy, które według Ciebie są  ważne w budowaniu silnej marki firmy.

5. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 4 powyżej w formie komentarza pod postem. Wysłana wiadomość stanowi zgłoszenie konkursowe Uczestnika. 

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. W przypadku przesłania więcej niż jednej odpowiedzi przez tego samego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę jedynie pierwszą odpowiedź tego Uczestnika, pomijając kolejne odpowiedzi późniejsze. 

7. Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów ani opracowania takich utworów. 

8. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

9. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik zapewnia, że jest autorem zawartej w zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe i że przysługują mu do zgłoszenia niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie. 

10. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę. 

11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia konkursowego danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie. 

Brak wyjaśnienia wątpliwości jest równoznaczny z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą statusu Laureata i prawa do przyznanej Nagrody włącznie. 

12. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z 2 osób, która wybierze 5  Laureatów Konkursu. 

13. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora: 

a) Katarzyna Patalan, 

b) Artur Dzięgielewski  

14. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną odpowiedzi, kreatywność, innowacyjność proponowanych rozwiązań. 

15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni (imię i nazwisko) w dniu 30 marca 2022 r.  w poście na profilu LinkedIn Organizatora. 

16. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt 1, Rozdziału II, spełniające warunki Konkursu.

ROZDZIAŁ V: NAGRODA

1. Nagrodą dla 5 laureatów Konkursu jest publikacja “Employer branding po polsku!” autorstwa Urszuli Zając-Pałdyny, wyd. Onepress, wrzesień 2020  (“Nagroda”) 

2. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata Konkursu na profilu firmowym Organizatora przesłać za pośrednictwem komunikatora na LinkedIn do użytkownika Katarzyna Patalan https://www.linkedin.com/in/katarzyna-patalan-a711aa10b/ wysłać wiadomość zawierającą dane niezbędne do przekazania Nagrody, w tym dane wskazane przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności: imię i nazwisko, adres. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia uniemożliwiające doręczenie Nagrody mogą skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi wysyłkowo, co zostanie potwierdzone przez Organizatora w korespondencji odnośnie Nagrody. 

4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na inną bądź do żądania wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.


ROZDZIAŁ VI: PRAWA AUTORSKIE

1. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z utworów użytych w ramach zgłoszenia konkursowego w celach związanych z konkursem, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania konkursu oraz na okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, na wszelkich istniejących w momencie dokonania zgłoszenia polach eksploatacji, a w szczególności na wszystkich polach, do których odnosi się art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Organizator może z takich utworów korzystać w szczególności na potrzeby aktywności informacyjnej odnoszącej się do Organizatora i jego działalności, w tym także za pośrednictwem profilu firmowego w serwisie LinkedIn. 

2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa od Laureata Konkursu autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, jak również zezwala na rozporządzanie i korzystanie z jego opracowań przez Organizatora oraz dalsze osoby, którym zezwolenia takiego udzielił Organizator lub inna kolejna następująca po Organizatorze dalsza osoba, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich istniejących w momencie nabycia tych praw polach eksploatacji, w tym szczególności odpowiednio na polach i w celach wymienionych w pkt. 1 powyżej. 

3. Z tytułu przeniesienia praw do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Laureatowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia Laureata Konkursu wobec Organizatora z tego tytułu. 

4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub innego korzystania ze zgłoszeń konkursowych.

ROZDZIAŁ VII: REKLAMACJE

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora: SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław z dopiskiem KONKURS Gotujemy się do zmiany . W treści reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w Konkursie). Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

ROZDZIAŁ VIII: DANE OSOBOWE

1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez spółkę SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z Konkursem i wydaniem nagród następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.