Wróć na stronę główną

REGULAMIN KONKURSU “Dobre nawyki”

ROZDZIAŁ I : WSTĘP

I.1. Organizatorem Konkursu “Dobre nawyki zwanego dalej Konkursem jest SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000664049, NIP 8992803857, REGON 365992237, wpis do rejestru: 01.03.2017, zwana dalej Organizatorem.

I.2. Konkurs rozpoczyna się 18.01.2022 i trwa do końca dnia 21.01.2022. Konkurs jest przeprowadzany w celach promocyjnych.

I.3. Wyłonienie laureatów przez jury wybrane przez Organizatora nastąpi najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu.

I.4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, która dokona Zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale drugim niniejszego Regulaminu (zwana dalej: Uczestnikiem) w czasie trwania Konkursu (patrz pkt II.2).

#KONKURS!

Dobre nawyki…

Co zrobić?

Opisz w komentarzu swój rytuał przed pójściem spać. Napisz koniecznie jakie masz nawyki podczas tej pory

5 osób nagrodzimy książką - Konkurs trwa do 21.01.2022 do godziny 24:00.

- Najlepsze komentarz zostanie wybrany na podstawie subiektywnej opinii jury konkursu.

I.5. Konkurs polega na nagrodzeniu czterech uczestników, z których jeden z nich wykona zadanie konkursowe spełniając wszystkie warunki wymienione w poście konkursowym.

I.6. Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/SmartLunchPoland/


ROZDZIAŁ II: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

III.1. Biorąc udział w Konkursie, czyli dodając Zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu (dostępną pod wskazanym w Poście Konkursowym linkiem) i akceptuje w pełni jego postanowienia.

II.2. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia do Konkursu używając natywnej funkcji komentarza w portalu Facebook, czyli: dodając zgłoszenie konkursowe za pomocą portalu Facebook z odpowiedzią na Zadanie Konkursowe zawarte w Poście Konkursowym opublikowanym na wydarzeniu:

II.3. Zgłoszenia należy dokonać w okresie trwania Konkursu, tj. od 18.01.2022 do 21.12.2020.  Zgłoszenia z godziną i datą nie mieszczącymi się w granicach czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę w wyborze Zwycięzców.

II.4. Zgłoszenia z profili fikcyjnych , nieosobowych (np. profili firmowych, fanpage’ów), zdublowanych i jakkolwiek inaczej naruszających regulamin portalu Facebook, nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji profili, a co za tym idzie - wykluczania profili, co do których ma wątpliwości (np. istnieje uzasadnione podejrzenie, że profil jest fikcyjny) i usuwania Zgłoszeń, które jego zdaniem w jakikolwiek sposób naruszają regulamin Konkursu lub regulamin portalu Facebook, bez powiadamiania o tym autora Zgłoszenia. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

II.5. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, czyli: dodać dowolną liczbę komentarzy ze zdjęciem, niemniej jednak jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

II.6. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem oraz właścicielem wysłanego przez siebie Zgłoszenia, oraz że przysługują mu wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do tego Zgłoszenia i materiałów w nim zawartych (dalej także jako „Utwór”). Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego w Konkursie Utworu na następujących polach eksploatacji:

W przypadku stwierdzenia, że Zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w części), dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Traci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeżeli nie będzie to możliwe Uczestnik obowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody.

II.7. Jury wyłoni Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich poprawnie zarejestrowanych i merytorycznych Zgłoszeń najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu.

II.8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w następujący sposób:

- autor pracy zgłoszonej na Facebooku poprzez natywną funkcję portalu: albo poprzez wiadomość prywatną albo poprzez komentarz do Zgłoszenia Konkursowego

II.9. W treści wiadomości prywatnej lub odpowiedzi na komentarz wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook, Organizator wezwie Zwycięzcę do przekazania danych niezbędnych do odbioru nagrody, tj:

a. imię i nazwisko,

II.10. Organizator czeka na odpowiedź Zwycięzcy tydzień, czyli 7 dni kalendarzowych. Jeśli Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy wiadomości z deklaracją chęci otrzymania Nagrody i kompletem danych osobowych oraz zgodą na ich przetwarzanie w celu przesłania nagrody, dane Zgłoszenie zostaje wyeliminowane z listy Zwycięzców.

II.11. W przypadku wyeliminowania Zwycięzcy z listy nagrodzonych, jury wybiera inną pracę i kolejnego Zwycięzcę. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o dołączeniu do listy nagrodzonych laureatów tą samą drogą, co pierwotny Zwycięzca i wezwany do przekazania swoich danych osobowych, zgodnie z pkt. II. 10 w ciągu tygodnia. W przypadku nieprzesłania poprawnie wypełnionej deklaracji w terminie również przez drugiego w kolejności Zwycięzcę, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

ROZDZIAŁ III: NAGRODY

III.1. Organizator przyzna 5 nagród:

5 książek

DNA Żywienia, Siła nawyku, Codziennie FIT, Dieta dla zdrowia psychicznego, Siła Zdrowych Nawyków 

III.2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

III.3. Nagrody zostaną wydane laureatom w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionej deklaracji, zgodnie z pkt II.10 Regulaminu. 4

III.4. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

III.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

III.6. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców podlegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

ROZDZIAŁ IV: REKLAMACJE

IV.1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora: SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław z dopiskiem Nie wyobrażam sobie pizzy bez... W treści reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w Konkursie). Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

ROZDZIAŁ V: DANE OSOBOWE

V. 1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez spółkę Food For Nation Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą we Wrocławiu z Konkursem i wydaniem nagród następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest SmartLunch Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

ROZDZIAŁ VI: POZOSTAŁE

VI.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.