Wróć na stronę główną

REGULAMIN KONKURSU PEOPLE INNOVATION W SERWISIE LINKEDIN

Organizatorem konkursu jest SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531626, posiadająca NIP: 8943057495, zwana dalej „Organizatorem”.

§1 DEFINICJE

1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Zdobądź książkę “Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?” organizowany w ramach serwisu społecznościowego Linkedln® na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator – SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, NIP: 8943057495.

3. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Konkursie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest propagowanie profilu Organizatora oraz zachęcenie użytkowników serwisu do wzajemnego inspirowania się.

2. Nagroda przysługiwać będzie pięciu osobom, które oznaczą w komentarzu po jednej osobie, którą chciałyby zainspirować w tym roku do pozytywnych zmian i uzasadnią swoją odpowiedź. Nagrodę otrzymuje zarówno autor komentarza jak i jedna osoba, oznaczona przez autora w komentarzu. Łącznie w Konkursie zostanie przekazanych 10 nagród.

3. Konkurs jest organizowany na zlecenie i rzecz Organizatora. Organizator jest fundatorem nagród w Konkursie.

4. Regulamin jest dostępny na stronie smartlunch.pl/regulamin-inspiracje

5. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie swojego komentarza – Uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie Konkursu.

6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Linkedln®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Linkedln®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Linkedln®. Organizator zwalnia w całości serwis Linkedln® od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z konkursu.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Linkedln® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.linkedin.com/company/people-innovation-pl/

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Linkedln®;

d) nie jest pracownikiem, stażystą, praktykantem w firmie Organizatora

e) nie jest pracownikiem firm konkurencyjnych w stosunku do firmy Organizatora

f) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z §2 Regulaminu;

g) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie w celach związanych z konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z §6 Regulaminu

§4 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedź na otwarte pytanie, którego tematem jest wskazanie w komentarzu (poprzez oznaczenie profilu na LinkedIn®) osoby, którą autor komentarza chciałby zainspirować w tym roku do pozytywnych zmian wraz z uzasadnieniem.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.01.2022 o godz. 8.00 i trwa do dnia 18.01.2022 do godz. 24:00.

3. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

§5 PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie Konkursowe, o którym mowa w §4, pkt. 1 w formie komentarza pod postem z publikacją Konkursu, oznacza wybraną przez siebie osobę (profil tej osoby w serwisie LinkedIn®) i uzasadnia odpowiedź, dlaczego wskazaną osobę chciałby zainspirować do zmian. Umieszczenie komentarza pod postem stanowi zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. W przypadku przesłania więcej niż jednej odpowiedzi przez tego samego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę jedynie pierwszą odpowiedź tego Uczestnika, pomijając kolejne odpowiedzi późniejsze.

3. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów ani opracowania takich utworów.

4. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Dokonując zgłoszenia Konkursowego Uczestnik zapewnia, że jest autorem zawartej w zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie Konkursowe i że przysługują mu do zgłoszenia niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie.

6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę.

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia konkursowego danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie.

8. Brak wyjaśnienia wątpliwości jest równoznaczny z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą statusu Laureata i prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z 2 osób, która wybierze 5 laureatów Konkursu.

10. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora:

a) Artur Dzięgielewski

b) Katarzyna Patalan

11. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną odpowiedzi, kreatywność, innowacyjność proponowanych rozwiązań.

12. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony (imię i nazwisko) w dniu 19 stycznia 2021 r. w poście na profilu LinkedIn® Organizatora.

13. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w §4, pkt 2 spełniające warunki Konkursu.

§6 NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest książka Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?” autorstwa Natalii Hatalskiej (“Nagroda”).

2. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata Konkursu na profilu firmowym Organizatora przesłać za pośrednictwem komunikatora na LinkedIn wiadomość zawierającą dane niezbędne do przekazania Nagrody, w tym dane wskazane przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

3. Organizator skontaktuje się również z osobami wskazanymi w komentarzach w celu pozyskania danych niezbędnych do przesłania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

4. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia uniemożliwiające doręczenie Nagrody mogą skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5. Nagroda zostanie wydana Laureatowi wysyłkowo, co zostanie potwierdzone przez Organizatora w korespondencji odnośnie Nagrody.

6. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na inną bądź do żądania wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

§7 PRAWA AUTORSKIE

1. Dokonując zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z utworów użytych w ramach zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, na wszelkich istniejących w momencie dokonania zgłoszenia polach eksploatacji, a w szczególności na wszystkich polach, do których odnosi się art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator może z takich utworów korzystać w szczególności na potrzeby aktywności informacyjnej odnoszącej się do Organizatora i jego działalności, w tym także za pośrednictwem profilu firmowego w serwisie LinkedIn®.

2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa od Laureata Konkursu autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, jak również zezwala na rozporządzanie i korzystanie z jego opracowań przez Organizatora oraz dalsze osoby, którym zezwolenia takiego udzielił Organizator lub inna kolejna następująca po Organizatorze dalsza osoba, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich istniejących w momencie nabycia tych praw polach eksploatacji, w tym szczególności odpowiednio na polach i w celach wymienionych w pkt. 1 powyżej.

3. Z tytułu przeniesienia praw do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Laureatowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia Laureata Konkursu wobec Organizatora z tego tytułu.

4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub innego korzystania ze zgłoszeń konkursowych.

§8 REKLAMACJE

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora: SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław z dopiskiem KONKURS People Innovation - książka “Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?”. W treści reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w Konkursie). Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

§9 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez spółkę SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z Konkursem i wydaniem nagród następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§10 POZOSTAŁE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.