Regulamin Konkursu SmartLunch sp. z o. o. na Konferencji “XI Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej”

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000664049, NIP 8992803857, REGON 365992237, wpis do rejestru: 01.03.2017, zwana dalej Organizatorem.

2. Tekst Regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stoisku Organizatora w miejscu organizacji wydarzenia.

3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

4. Celem Konkursu jest budowanie rozpoznawalności marki Organizatora.

II. CZAS I MIEJSCE KONKURSU 

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać w dniu 7.06.2022 w godz. 9:00-17:00 poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stoisku Organizatora oraz wrzucenie go do oznaczonej urny również na stoisku.

2. Osoby spełniające wymogi formalne Konkursu mogą zgłosić udział w Konkursie zgodnie z punktem 1 powyżej, poprzez wypełnienie formularza z odpowiedzią na pytanie konkursowe na stoisku marki SmartLunch na wydarzeniu. Pytanie konkursowe wskazane jest w punkcie 4, Rozdziału IV.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca następujące warunki (dalej: „Uczestnik”): 

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski;

b) zapoznała się z treścią Regulaminu; 

c) w dniu zgłoszenia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

d) jest uczestnikiem wydarzenia  “XI Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej” i reprezentuje jedną z firm uczestniczących; 

e) nie jest pracownikiem Organizatora; 

f) nie pozostaje z Organizatorem w żadnym stosunku cywilnoprawnym. 

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, jak również naruszenie przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego, w tym etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do pozbawienia takiego Uczestnika Nagrody, nawet w przypadku spełnienia przez niego innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. 

W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

IV. ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany przez organizatora konferencji. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być skierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora konferencji. 

Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi. Organizator zwalnia w całości organizatora konferencji od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu. 

4. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe zadane w formularzu konkursowym w dniu 07 czerwca 2022 roku:

a) “Napisz, dlaczego zapewnienie pracownikom posiłku w godzinach pracy to wartościowy benefit.”

5. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 4 powyżej w formularzu konkursowym. Wypełniony formularz złożony na stoisku stanowi zgłoszenie konkursowe Uczestnika. 

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. W przypadku przesłania więcej niż jednej odpowiedzi przez tego samego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę jedynie pierwszą odpowiedź tego Uczestnika, pomijając kolejne odpowiedzi późniejsze. 

7. Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów ani opracowania takich utworów. 

8. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

9. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik zapewnia, że jest autorem zawartej w zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe i że przysługują mu do zgłoszenia niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie. 

10. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę. 

11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia konkursowego danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie. 

Brak wyjaśnienia wątpliwości jest równoznaczny z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą statusu Laureata i prawa do przyznanej Nagrody włącznie. 

12. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z 2 osób, która wybierze Laureatów Konkursu. 

13. W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwie osoby ze strony Organizatora: 

a) Uczestnik 1

b) Uczestnik 2

14. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną odpowiedzi, kreatywność, innowacyjność proponowanych rozwiązań. 

15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni (z imienia i nazwiska) w dniu 07 czerwca 2022 r.  na zakończenie konferencji.

16. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt 1, Rozdziału II, spełniające warunki Konkursu. 

V. NAGRODA

1. Nagrodą dla 3 laureatów Konkursu jest pakiet 50, 30 lub 20 posiłków dla przedsiębiorstwa, które reprezentuje Uczestnik.

2. Organizator Konkursu zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu do nawiązania kontaktu z Laureatem Konkursu drogą telefoniczną lub mailową. 

3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi na podstawie kontaktu, jaki nawiążą ze sobą strony po zakończeniu wydarzenia.

4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na inną bądź do żądania wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

VI. PRAWA AUTORSKIE 

1. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z utworów użytych w ramach zgłoszenia konkursowego w celach związanych z konkursem, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania konkursu oraz na okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, na wszelkich istniejących w momencie dokonania zgłoszenia polach eksploatacji, a w szczególności na wszystkich polach, do których odnosi się art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Organizator może z takich utworów korzystać w szczególności na potrzeby aktywności informacyjnej odnoszącej się do Organizatora i jego działalności, w tym także za pośrednictwem profilu firmowego w serwisie LinkedIn. 

2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa od Laureata Konkursu autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, jak również zezwala na rozporządzanie i korzystanie z jego opracowań przez Organizatora oraz dalsze osoby, którym zezwolenia takiego udzielił Organizator lub inna kolejna następująca po Organizatorze dalsza osoba, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich istniejących w momencie nabycia tych praw polach eksploatacji, w tym szczególności odpowiednio na polach i w celach wymienionych w pkt. 1 powyżej. 

3. Z tytułu przeniesienia praw do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Laureatowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia Laureata Konkursu wobec Organizatora z tego tytułu. 

4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub innego korzystania ze zgłoszeń konkursowych.

VII. REKLAMACJE

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora: SmartLunch Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław z dopiskiem KONKURS Gotujemy się do zmiany . W treści reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w Konkursie). Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

VIII. DANE OSOBOWE

1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez spółkę SmartLunch Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z Konkursem i wydaniem nagród następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest SmartLunch Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

IX. POZOSTAŁE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.